หนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตราย

หนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตราย

เริ่ม ! 1 มกราคม 2565 กรมการขนส่งทางบกกำหนด ผู้ขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย (ท.4) ต้องมี หนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตราย ใช้คู่กับใบขับขี่ ท.4

   กรมการขนส่งทางบก ได้ขอความร่วมมือผู้ที่ขับรถวัตถุอันตราย (ท.4) จำเป็นต้องมี หนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตราย ใช้คู่กับใบขับขี่ ท.4 และพร้อมเดินหน้าอบรมและทดสอบตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งยกระดับความปลอดภัยการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนของประเทศไทย

   โดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้เปิดเผยว่า การขนส่งวัตถุอันตรายในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งเชื้อเพลิงที่จำเป็นต้องมีการขนส่งไปทั่วทั้งประเทศเพื่อสนองความต้องการใช้พลังงานของประชาชน ซึ่งหากระหว่างการขนส่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นอาจเป็นสาเหตุของความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าอุบัติเหตุในการขนส่งสินค้าทั่วไป  ทั้งนี้ การที่ผู้ขับขี่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย รวมไปถึงแนวทางวิธีการในการระงับความเสี่ยงและความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายเมื่อเกิดการรั่วไหล จะเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายได้อีกทางหนึ่ง

ดังนั้น กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จึงได้ดำเนินการตามความตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่งสินค้าอันตรายที่ประเทศไทยเป็นภาคี โดยกำหนดให้ผู้ขับรถบรรทุกสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายทั้ง 9 ประเภท* นั้นจะต้องมีหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตราย ควบคู่กับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4*

วัตถุอันตรายทั้ง 9 ประเภท มีอะไรบ้าง ?

ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด

ประเภทที่ 2 ก๊าซ

ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ

ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ

ประเภทที่ 5 สารออกซิไดซ์

ประเภทที่ 6 สารพิษและสารติดเชื้อ

ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี

ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน

และประเภทที่ 9 วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 คืออะไร ?

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 คือใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายตามประเภทหรือชนิด และลักษณะการบรรทุก ตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ซึ่งการจะได้รับหนังสือรับรองนั้น ต้องผ่านการอบรมและทดสอบจากหน่วยงานที่ ขบ. มอบหมาย โดยมีการอบรมหลักสูตรอบรม มีจำนวน 4 หลักสูตร

เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 1 หลักสูตร ซึ่งผู้ขับรถขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายทุกประเภท ต้องผ่านการอบรมและทดสอบในหลักสูตรขั้นพื้นฐานทุกคน

และหลักสูตรพิเศษจำนวน 3 หลักสูตร สำหรับผู้ต้องปฏิบัติหน้าที่ขับรถวัตถุอันตรายประเภทที่ต้องการความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม ประกอบด้วย

หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายในรูปแบบแท็งก์,

หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด

หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี

   และอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตรายมีลักษณะเป็นบัตรสมาร์ทการ์ดขนาดเดียวกับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถเพื่อให้สะดวกต่อการพกพา มีอายุไม่เกิน 3 ปี โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ผู้ขับรถวัตถุอันตราย (ท.4) ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรอบรมที่ ขบ. กำหนด ตามประเภทและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตราย ทั้งนี้ ความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายต้องตระหนักและไม่ยินยอมให้พนักงานขับรถซึ่งไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 (ท.4) และหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตรายปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด รวมถึงต้องมีเอกสารการขนส่งอยู่ในรถตลอดการขนส่ง ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์ส่วนควบของรถ ตรวจสอบอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จำเป็นในการระงับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนของประเทศไทย

P.I.E Premium Modern Truck ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันข่าวสาว ที่มา : กรมการขนส่งทางบก (https://www.dlt.go.th/th/)

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง